Кісельова Олена Михайлівна – визначний вчений у галузі оптимізації, член-кореспондент НАН України. Вона є засновником теорії неперервних задач оптимального розбиття множин. Наукові досягнення О.М. Кісельової широко відомі в Україні та за її межами. О.М. Кісельовою опубліковано 275 наукових роботи, вона приймала участь більш ніж у 30 міжнародних сімпозіумах, серед яких – в США (1994р.), Німеччині (1995р.), Швейцарії (1997р.).  Кісельова О.М. створила та очолює наукову школу. Їй та 11 учням належить першість у питаннях системного дослідження властивостей різних класів неперервних задач оптимального розбиття, а також в одержанні строгих результатів якісного характеру, які дозволяють формулювати і обгрунтовувати алгоритми їх розв`язання. Під науковим керівництвом професора О.М. Кісельової захищені 1 докторська та 13 кандидатських дисертацій, вона виконує великий обсяг організаційно-методичної роботи по забезпеченню підготовки кадрів вищої кваліфікації.

   З 1993 року є головою спеціалізованої вченої ради К 08.051.09 при ДНУ за спеціальностями 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки). З 1993 керує науковим семінаром "Сучасні питання оптимізації та дискретної математики" при Науковій раді НАН України з проблеми „Кібернетика". Кісельова О.М. є відповідальним редактором збірника наукових праць "Питання прикладної математики та математичного моделювання", який внесено ВАКом України до переліку наукових фахових видань з фізико-математичних наук (інформатика). З 2003 року є головою оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем", яка проводиться у Дніпропетровському національному університеті за участю Інституту кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова. З 1999 року – член координаційної ради секції "Обчислювальна математика" НАН України, член Американської Математичної Спілки.

   У 2000, 2006 роках Кісельова О.М. внесена Американським Біографічним Інститутом у довідник "Who's Who of Professional & Business Women". У 1993 році Кісельова О.М. отримала індивідуальний грант від Міжнародного Наукового Фонду Дж. Сороса (№ 593).  У 1998 році нагороджена знаком "Відмінник освіти України". У 2003 році присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України". У 2012 році нагороджена знаком "Орден княгині Ольги" третього ступеня.
  З 2008 року і по теперішній час є деканом факультету прикладної математики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

  З 1993 року Кісельова О.М. здійснює наукове керівництво науково-дослідною лабораторією оптимізації складних систем (НДЛ ОСС). Діяльність лабораторії забезпечується кадровим складом у кількості 8 штатних працівників, серед яких 3 кандидати наук, доценти, 3 молодших наукових співробітників готують до захисту кандидатські дисертації під науковим керівництвом проф. Кісельової О.М. При НДЛ ОСС за 17 років її існування (організована згідно з наказом по ДДУ № 617 від 11.11.93 р.) під наук. керівництвом д.ф.-м.н., проф. Кісельової О.М. виконано 7 держбюджетних проектів, захищені 1 докторська, 13 кандидатських дисертацій; опубліковані понад 300 наукових та навчально-методичних праць, зроблено близько 260 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах.
   В рамках НДЛ ОСС здійснюється плідне міжнародне наукове співробітництво з Німеччиною, Англією, США, Китаєм, Францією, Іспанією. Результати НДР використовуються в навчальному процесі при викладанні 4-х спецкурсів, при виконанні курсових, випускних та дипломних робіт студентами, які спеціалізуються по кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики за спеціальностями «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та «Системний аналіз».

   Основні наукові інтереси професора Ободан Н.І. пов'язані з розробкою й дослідженням нелінійних моделей в механіці деформівного тіла, у тому числі обернених задач та задач ідентифікації і діагностики реальної несучої здатності аерокосмічних та машинобудівних систем. Під науковим керівництвом Н.І. Ободан захищені більше 20 кандидатських дисертацій, вона автор понад 250 наукових праць, монографії, 8 авторських свідоцтв; нею зроблено доповіді на багатьох міжнародних конференціях та конгресах; вона отримала 3 золоті медалі ВДНГ у ранзі керівника проекту. Член наукової ради із надійності при АН СРСР (1986-1994 р.), з 1991 р. – член Президії Асоціації «Надійність» НАН України, член спеціалізованої ради зі спеціальності «Механіка деформівного твердого тіла». Внесена Американським біографічним інститутом у 1998, 2002 до довідника «Who's Who of Professional and Business Women». У 2007 р. одержала звання «Заслужений професор ДНУ». Керує Науково-дослідною лабораторією надійності та живучості конструкцій.

Професор кафедри математичного забезпечення ЕОМ Олег Миколайович Карпов – учений у галузі прикладної математики та комп`ютерних технологій, винахідник. Основна галузь наукових досліджень – теорія та комп`ютерні технології з розв`язання проблеми розпізнавання мови. У рамках очолюваної ним наукової школи захищено та підготовлено до захисту 4 кандидатські дисертації. Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Інформаційні системи". Нагороджений почесним званням "Винахідник СРСР", має 11 авторських свідоцтв, наукові роботи отримали 9 срібних та бронзових медалей ВДНГ СРСР.

Завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ Олег Григорович Байбуз – є членом спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук при Дніпропетровському національному університеті, відповідальний секретар фахового наукового збірника „Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій", підготував трьох кандидатів наук за спеціальністю „Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології", "Відмінник освіти України".

Професор кафедри математичного моделювання Василь Іванович Кузьменко – лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої школи України. Наукові дослідження його та його учнів стосуються теорії та методів розв'язання контактних задач для тіл зі складними нелінійними властивостями, теорії обернених задач механіки деформованого тіла, вивчення стійкості в умовах контактної взаємодії, побудови дискретної механіки деформованого тіла, математичного моделювання в металургії, біології, гірництві.

Завідувач кафедри математичного моделювання Володимир Дмитрович Ламзюк – член експертної комісії та робочої групи з розробки стандарту освіти МОН України за напрямом "Прикладна математика". Основні наукові дослідження пов'язані з розв'язанням мішаних (контактних) задач теорії пружності для неоднорідних та складених тіл, з дослідженням особливих інтегральних рівнянь та задач лінійного спряження.

   На факультеті функціонують аспірантура всіх форм навчання та докторантура за трьома спеціальностями: "Теоретичні основи інформатики та кібернетики", "Математичне моделювання та обчислювальні методи", "Інформаційні технології"; працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій з цих спеціальностей.

Кожного року в українських та закордонних виданнях публікується велика кількість статей, написаних співробітниками факультету. Викладачі та студенти беруть активну участь у наукових конференціях різних рівнів, в тому числі міжнародних. З 2003 року на базі факультету, кафедри обчислювальної математики та кібернетики, проводиться щорічна міжнародна наукова конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" (mpzis.dp.ua - офіційний сайт конференції).

    З 2003 року під науковим керівництвом професора Кісельвої О.М. працює науковий семінар «Сучасні питання оптимізації та дискретної математики» при Науковій раді НАН України з проблеми «Кібернетика» (вчений секретар семінару – доцент Коряшкіна Л.С.).

    З 2006 року під науковим керівництвом професора Байбуза О.Г. працює науковий семінар «Математичні та програмні засоби обробки даних» (вчений секретар семінару – доцент Сидорова М.Г.)

Студенти також беруть активну участь у науково-дослідній роботі: у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, наукових гуртках, кафедральних і міжкафедральних семінарах, виконують  роботи за д/б та г/д темами, працюють на базі НДІ та НДЛ, публікують статті та тези доповідей як самостійно, так і у співавторстві з викладачами та науковцями факультету.

Плідна робота виконується у рамках співробітництва факультету прикладної математики з Дніпропетровською облдержадміністрацією. Так 22.12.2006 за ініціативою факультету прикладної математики про створення Дистанційного олімпіадного центру учнівських та студентських олімпіад укладено договір про співробітництво та спільну діяльність між ДНУ та Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Рада молодих вчених ФПМ

Склад:

 

Любов Волошко

голова РМВ ФПМ,

старший викладач кафедри комп'ютерних технологій,

кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси: застосування методів оптимізації для розв'язування нелінійних крайових задачах математичної фізики в областях складної форми. Побудова математичних моделей задач оптимального вибору параметрів крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння, розробка і обґрунтування методів та алгоритмів для розв'язання цих задач. Дослідження теоретичних питань існування та єдиності розв'язку для них.

 

Тетяна Шевченко

Старший науковий співробітник НДЛ Оптимізації складних систем, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси: дискретна математика. Методи оптимізації та дослідження операцій. Теорія неперервних задач оптимального розбиття множин.

Петро Дзюба

доцент кафедри комп'ютерних технологій, кандидат технічних наук

Наукові інтереси: експериментальні випробування механічних конструкцій, Алгоритми кусково-поліноміальної апроксимації даних, Аналіз даних, Інформаційні технології, Алгоритми та моделювання впливу агресивного середовища на несучу здатність конструкцій.

Олексій Магас

аспірант кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики

Наукові інтереси: застосування нейронних мереж для розв'язування обернених задач. Дослідження теоретичних питань існування та єдиності розв'язку нелінійних задач. Дослідження поведінки нейронних мереж різної архітектури та nature-inspiredалгоритмів оптимізації.

Анна Фещенко

аспірант кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики

Наукові інтереси: ідентифікація моделей обернених спектральних задач математичної фізики, розробка і обґрунтування методів та алгоритмів для розв'язання цих задач. Визначення функціональних коефіцієнтів рівнянь типу Кармана, відповідних особливим рішенням.

Сергій  Журавель

аспірант кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики

Наукові інтереси: застосування нейронних мереж в системах прийняття рішень. Використання нечіткої логіки при вирішенні прикладних економічних задач. Методи оптимального розбиття множин та їх застосування у математичному моделюванні.

 

Діяльність:

-         участь в міжнародних наукових конференціях;

-         виступи на наукових семінарах кафедр ДНУ, а також інших вишів в різних містах України;

-         представлення результатів наукової діяльності на форумах молодих вчених та аспірантів;

-         підготовка наукових статей до видання в журналах та збірниках наукових статей;

-         організація участі наукової молоді у конкурсах наукових праць та участь в обговоренні висунутих на конкурс робіт;

-         надання інформації про наукові конференції та конкурси для молодих вчених;

-         організація збору та поширення інформації про фонди, які пропонують грантову підтримку молодим вченим.